Klachtenregeling

Klachtenregeling

SUGGESTIE OF KLACHT

Ondanks de inzet van de medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u dit bij de praktijkmanager Mirjam meldt. In een gesprek kunnen wij toelichten waarom wij iets op een bepaalde manier doen en proberen samen een oplossing te vinden. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u, de praktijkmanager en de orthodontist genoeg zijn. Als u behoefte heeft om uw klacht voor te leggen aan een derde, neutrale partij, dan kunt u deze indienen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is (Postbus 4141, 3502 HC  Utrecht, www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht, 030 - 607 62 76). Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en de orthodontist bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.


GESCHIL

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg (Stichting Geschilleninstantie Mondzorg, Postbus 8003, 3503 RA  Utrecht, www.geschilleninstantiemondzorg.nl, 030 686 87 30). Daar wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen. Aan deze procedure zijn kosten (€75) verbonden.
Belangrijk: in beginsel heeft u niet rechtstreeks toegang tot de Geschilleninstantie Mondzorg. U moet eerst de klachtenprocedure bij de orthodontist en de KNMT doorlopen. De geschilleninstantie kan oordelen dat een uitzondering op deze regel wordt gemaakt.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over orthodontie, behandelingen en kosten kunt u terecht op onze website maar ook op www.allesoverhetgebit.nl en het Tandheelkundig InformatiePunt (TIP). Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op www.allesoverhetgebit.nl.